Přípravná třída

Přípravná třída byla na škole zřízena v roce 2020. Naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, především jeho fyzická, psychická i sociální připravenost pro hladký a bezproblémový vstup do první třídy. S přípravnou třídou také úzce spolupracují členové školního poradenského pracoviště, jako je psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a sociální pedagog.

Do přípravné třídy jsou přijímány děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, a to na základě doporučení z pedagogicko- psychologické poradny a žádosti zákonného zástupce.

Program je stejný jako poslední rok v mateřské škole. Děti se učí hravou formou dovednosti, které budou potřebovat pro bezproblémový vstup do první třídy. Děti spolu se speciálním pedagogem rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, rozvíjí také řečové schopnosti a sociální dovednosti, trénují koncentraci pozornosti, a tak dále. Děti také absolvují jednou za týden hodinu plavání pod vedením zkušeného pedagoga.

Rozdíl oproti poslednímu ročníku v mateřské škole spočívá v tom, že ve třídě je maximálně 15 dětí, „výuka" začíná každé ráno v 8 hodin a trvá jednou týdně 5 vyučovacích hodin, ostatní dny 4 vyučovací hodiny. Poté mohou jít děti na oběd a do družiny.

Děti dochází do přípravné třídy jeden školní rok a týkají se jí všechny státní svátky a prázdniny dle organizace ZŠ Šlapanice.

Termín zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis do přípravné třídy se koná v souladu s § 47 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná v termínu 1. května - 26. května 2023.

Forma zápisu

Dokumenty potřebné k přijetí je možné doručit do školy osobně, poštou, či datovou schránkou.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Dotazník k žádosti o přijetí do přípravné třídy
  • Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo vydáno jinde než na ZŠ Šlapanice)
  • Lékařská zpráva o doporučení odkladu školní docházky
  • Doporučení pedagogicko - psychologické poradny o zařazení do přípravné třídy

Kritéria pro přijímání žáků

V případě, že se přihlásí více než 12 dětí, uplatní škola kritéria v pořadí 1 - 3.

  1. Dítě má odklad povinné školní docházky a má trvalé bydliště ve Šlapanicích (spádová oblast pro naši školu).
  2. Dítě má odklad povinné školní docházky, nemá trvalé bydliště ve Šlapanicích, ale sourozenec navštěvuje naši školu.
  3. Dítě má odklad povinné školní docházky, nemá trvalé bydliště ve Šlapanicích a nemá sourozence v naší škole.

V případě, že se přihlásí více než 12 dětí, uplatní škola kritéria v pořadí 1 - 3. Dojde-li k naplnění třídy a zároveň k rovnosti u některého k kritérií, bude vedení školy u tohoto kritéria losovat (dle doporučení veřejného ochránce práv).

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník k žádosti o přijetí do přípravné třídy

Autor Antonín Šerý