Zápis do 1. tříd a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Pátek 5. dubna 2024 (15-18 hod.)

Budova „F" (nový pavilon pro 1. a 2. ročník)

Abychom zamezili dlouhým frontám, doporučujeme (ale není podmínkou), aby děti s počátečním písmenem příjmení přišly:

A-J - 15.00-16.00
K-P - 16.00-17.00
R-Ž - 17.00-18.00

Náhradní termín zápisu je ve středu 10. 4. 2024 (14-16 hod.) v hlavní budově, děti a rodiče si vyzvedneme na recepci školy.

Nezúčastní-li se rodič s dítětem prezenční formy zápisu, může od 1. do 30. 4. 2024 podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání následujícími způsoby (formuláře najdete dole na stránce):

 1. Online zde (odkaz bude funkční až od 20. února),
 2. do datové schránky školy (ntqma26),
 3. na e-mail kancelar@zsslapanice.cz s uznávaným elektronickým podpisem,
 4. poštou,
 5. osobně na recepci školy od 5. 4. do 30. 4.2024 od 7:30 - 16:00 (pondělí až pátek)
 6. do schránky u vstupu pro žáky do hlavní budovy školy.

Nově nabízíme možnost podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání online. Vzhledem k extrémnímu náporu na kancelář školy a potenciální chybovosti při přepisu ručně vyplněných přihlášek do školního informačního systému Vás prosíme, abyste tuto možnost preferovali. Podávání žádostí online bude umožněno od 20. února do 30. dubna zde. Systém Vám následně vygeneruje a zašle žádost, kterou prosím vytiskněte a přineste podepsanou k prezenční formě zápisu.

Srdečně Vás zveme na informativní schůzku s rodiči budoucích prvňáčků, která proběhne 19. února od 17.00 v kinosále školy (vstup spodním vchodem). Na schůzce budou představeny možnosti výběru specifických tříd (viz níže), systém rozdělování dětí do jednotlivých tříd a stručně Vás seznámíme s online formulářem pro zápis.

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme možnost zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo do třídy s Hejného matematikou. Pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou Tv je nutné absolvovat zkoušku formou zábavného odpoledne 4. června v 17.00 v atletickém areálu školy. Do třídy s Hejného matematikou jsou děti zařazovány na základě zájmu rodičů (vyplňuje se v Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání). Zařazení dítěte do těchto specifických tříd je plně v kompetenci ředitele školy.

Nejste si jisti, co by mělo vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy? Nabízíme 10 základních složek školní zralosti, které jsou shrnuty na základě dokumentu Ministerstva školství o předškolním vzdělávání. V souborech Základní požadavky na předškoláka a Desatero předškoláka naleznete vysvětlení některých oblastí a návody a tipy, jak konkrétní dovednosti rozvíjet.

Odklad školní docházky a zápis do přípravné třídy

V termínu zápisu (1. - 30. dubna 2024) a stejnými způsoby jako Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete podat také Žádost o odklad školní docházky (formulář najdete dole na stránce). Žádost bude možno podat v termínu 20. 2. – 30. 4. i online zde (preferujeme tuto možnost). Žádost musí být doložena originálem doporučení příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, které prosím doručte v originále do školy. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V případě, že žádáte o odklad, již nevyplňujete Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky a nestihnou termín vyšetření v PPP nebo SPC, doporučujeme podat žádost bez příslušných příloh a ty škole zaslat ihned po obdržení doporučení z příslušného poradenského pracoviště.

Přípravná třída - více informací zde 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Šlapanice

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Ředitel Základní školy Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky.

Ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 36 školského zákona v platném znění, stanovuje pro 1. ročník školního roku 2024/2025 tuto maximální kapacitu:

 1. počet tříd - 5;
 2. počet žáků - 128.

Do 1. ročníku základní školy budou přijaty děti podle následujících kritérií:

 1. děti s odkladem školní docházky ze školního roku 2023/2024 a současně s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole Šlapanice již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku);
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy.

Stanovení pořadí uchazečů

Pořadí přijímaných žáků stanovuje ředitel školy v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd.

Budou přijaty všechny děti ze školského obvodu, pokud nebude překročena kapacita míst v 1. třídách. U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.

Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.zsslapanice.cz). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 3. 6. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod evidenčními čísly, které budete mít v online přihlášce. Papírově podané přihlášky obdrží číslo u zápisu nebo (v případě doručení přihlášky poštou či jiným způsobem) mailem z kanceláře školy.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná v pondělí 24. 6. 2024 v 17.00 hod. v kinosále ZŠ.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd

Rozdělení dětí do prvních tříd je plně v kompetenci vedení školy. Je třeba vzít na vědomí, že třídní kolektivy se utvářejí na základě řady kritérií (počet dívek/chlapců, přítomnost asistenta pedagoga, počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, počet cizinců apod.). Teprve po splnění těchto kritérií přihlížíme k preferencím rodičů. Může se tedy stát, že i přes Vámi projevené preference stran výběru třídy nebo kamarádů těmto nebude vyhověno.

Děti, jež úspěšně prošly přijímacím testem do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, budou zařazeny do stejné třídy. Stejně tak děti, jejichž rodiče projevili zájem o zařazení dítěte do třídy s Hejného matematikou, budou ve stejné třídě. Rodiče všech dětí mohou do Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvést dva kamarády, se kterými by jejich dítě chtělo ve třídě být. Tuto možnost mají i rodiče dětí, které jsou přihlášeny do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo do třídy s Hejného matematikou (pro případ, že by tyto otevřeny nebyly). Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno nejpozději v neděli 11. 8. 2024.

Na budoucí prvňáčky se těšíme již v neděli 1. 9. 2024 na zábavném odpoledni na školním hřišti. Bližší informace zašleme nejpozději koncem srpna

Soubory ke stažení

Upozornění: elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí do k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Pokud zákonní zástupci budou potřebovat více informací, mohou se telefonicky nebo emailem obrátit na Michala Lupače nebo Zoru Dufkovou, zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Michal Lupač
mobil: 601 227 533
email: michal.lupac@zsslapanice.cz

Zora Dufková
tel.: 544 120 306
mobil: 727 969 566
email: zora.dufkova@zsslapanice.cz

Autor Michal Lupač Zveřejněno 12.01.2024 Aktualizováno 05.04.2024