Základní informace o školní družině

Školní družina

Školní družina využívá kapacitu 340 dětí. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Pokud je přihlášeno více žáků, než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni žáci:

 1. prvního ročníku a dálo postupně vyšších ročníků;
 2. přihlášení k pravidelné celodenní docházce
 3. sourozenci již zařazeni do školní družiny

Družina nabízí

 • zájmová vzdělávání (výtvarné, sportovní, pracovní, hudebně-dramatické, literární, kroužky organizované školou - žáci mohou z družiny do kroužku přecházet)
 • hry rozvíjející dovednosti dětí
 • přípravu na vyučováni
 • relaxační aktivity
 • soutěže
 • další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
 • upevňování návyků hygienických, pravidel stolování, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

Platba za školní družinu

V souladu s §14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanoví zřizovatel družiny výši úplaty na účastníka v družině na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel výši úplaty v tomto termínu, zůstává měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Ředitel informuje vhodným způsobem zákonné zástupce o výši úplaty.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Ředitel informuje vhodným způsobem zákonné zástupce o výši úplaty.

V případě přijetí žáka k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel základní školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí žáka.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů spojených s činností dětí v družině (pomůcky, hry, výtvarné potřeby a další vybavení). Částka se z důvodu onemocnění dítěte nevrací.

Úplata je splatná buď v hotovosti na pokladně základní školy, nebo bankovním převodem na účet školy (viz Pokyny ke školním platbám), a to v následujících termínech:

 1. do 30. září za měsíc září až prosinec - 1400 Kč
 2. do 31. ledna za měsíc leden až červen - 2100 Kč

V případě nezaplacení úplaty do 15 dnů od předání upozornění na zpoždění platby, bude žák z docházky do školní družiny vyloučen.

Snížení či prominutí úplaty

O snížení či prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje ředitel školy. Úplata za školní družinu může být snížena nebo prominuta, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona osociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnosti prokáže řediteli.

Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce dítěte) podá k ředitelství školy písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příspěvek vyplácen.

Stanovení výše úplaty za ŠD na školní rok 2024/2025

V souladu s §11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovil zřizovatel školy na 48. zasedání Rady města Šlapanice příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 350,- Kč měsíčně na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Provoz školní družiny

Pondělí

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Úterý

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Středa

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Čtvrtek

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Pátek

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte po uplynutí provozní doby ŠD

Způsob odchodu žáka a osoby oprávněné k vyzvedávání jsou uvedeny na zápisním lístku, změny jsou možné pouze písemnou formou, nikoliv telefonicky.

Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze školní družiny může být důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

Pokud žák, který nemá oprávnění odcházet sám, není vyzvednut po skončení provozní doby, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce žáka, případně osobu oprávněnou k jeho vyzvednutí a vyčká s žákem v prostorách školy. V případě, že se nepodaří zkontaktovat zákonného zástupce ani osobu pověřenou vyzvednutím žáka, je vychovatelka oprávněna kontaktovat orgán příslušný sociálně právní ochrany dětí, městský úřad nebo Policii ČR.

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat a příplatek za přespočetné hodiny a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci.

Školní vzdělávací program - školní družina

Vnitřní řád školní drtužiny

Přihláška k docházce do školní družiny

Odhlášení z docházky do školní družiny

Pro ukončení docházky do školní družiny slouží ODHLÁŠKA k docházce do školní družiny. Dítě lze odhlásit vždy před koncem daného kalendářního měsíce, přičemž odhlášení je účinné od následujícího měsíce.

V případě, že dítě není řádně odhlášeno, vztahuje se na rodiče povinnost uhradit poplatek za provoz ŠD.

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 03.04.2024