Přestup žáka do 6. ročníku

Žák, který úspěšně ukončí 5. ročník základního vzdělávání na některé základní škole ve školském obvodě ZŠ Šlapanice (viz Vyhláška o školském obvodě základní školy, Dohoda o vytvoření společného školského obvodu), může přestoupit do 6. ročníku na ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 na základě žádosti o přestup. Tuto žádost podává zákonný zástupce žáka v termínu nejříve od 1. 5. (nejlépe do 31. 5.) školního roku, ve kterém žák navštěvuje 5. ročník.

K podepsané žádosti (součástí žádosti musí být úřední doklad o trvalém bydlišti uchazeče) přiložte vyplněný dotazník. Žádost spolu s dotazníkem můžete poslat i elektronicky na adresu kancelar@zsslapanice.cz.

Upozornění:

Elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice

Dotazník

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice

Dotazník

Kritéria přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ Šlapanice pro školní rok 2024/25

Ředitel Základní školy Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 6. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky.

Ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 36 školského zákona v platném znění, stanovuje pro 6. ročník školního roku 2024/2025 maximální kapacitu 130 žáků.

Do 6. ročníku základní školy budou přijaty děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole Šlapanice již vzdělává (v době přihlášení v 1. - 8. ročníku);
  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy.

Stanovení pořadí uchazečů

Pořadí přijímaných žáků stanovuje ředitel školy v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd.

Budou přijaty všechny děti ze školského obvodu, pokud nebude překročena kapacita míst v 6. třídách. U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.

Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při přijetí žádosti o přijetí. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.zsslapanice.cz). Předpokládaný termín zveřejnění je konec července. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte jako odpověď na žádost o přijetí.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd

Rozdělení dětí do šestých tříd je plně v kompetenci vedení školy. Je třeba vzít na vědomí, že třídní kolektivy se utvářejí na základě řady kritérií (počet dívek/chlapců, přítomnost asistenta pedagoga, počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, počet cizinců apod.). Teprve po splnění těchto kritérií přihlížíme k preferencím rodičů. Může se tedy stát, že i přes Vámi projevené preference ohledně výběru třídy nebo kamarádů těmto nebude vyhověno.

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 14.05.2024