Zápis do 1. tříd a do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Středa 12. dubna 2023 (15-18 hod.)

Budova „F" (nový pavilon pro 1. a 2. ročník)

Abychom zamezili dlouhým frontám, doporučujeme (ale není podmínkou), aby děti s počátečním písmenem příjmení přišly:

A-J - 15.00-16.00
K-P - 16.00-17.00
R-Ž - 17.00-18.00

Náhradní termín zápisu je ve středu 26. 4. 2023 (14-16 hod.) v hlavní budově, děti a rodiče si vyzvedneme na recepci školy.

Nezúčastní-li se rodič s dítětem prezenční formy zápisu, může od 1. do 30. 4. 2023 podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník k zápisu (nutný z důvodu zápisu do školní matriky) následujícími způsoby (formuláře najdete dole na stránce):

 1. do datové schránky školy (ntqma26),
 2. na e-mail kancelar@zsslapanice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nebo naskenované s podpisem rodičů),
 3. poštou,
 4. osobně na recepci školy od 3.4. do 28.4.2023 od 7:30 - 16:00 (pondělí až pátek)
 5. do schránky u vstupu do školy pro žáky.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme možnost zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo do třídy s Hejného matematikou. Pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou Tv je nutné absolvovat zkoušku formou zábavného odpoledne 31. května v 17.00 v atletickém areálu školy. Do třídy s Hejného matematikou jsou děti zařazovány na základě zájmu rodičů (vyplňuje se v Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání). Zařazení dítěte do těchto specifických tříd je plně v kompetenci ředitele školy.

Nejste si jisti, co by mělo vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy? Nabízíme 10 základních složek školní zralosti, které jsou shrnuty na základě dokumentu Ministerstva školství o předškolním vzdělávání. V souborech Základní požadavky na předškoláka a Desatero předškoláka naleznete vysvětlení některých oblastí a návody a tipy, jak konkrétní dovednosti rozvíjet.

Odklad školní docházky a zápis do přípravné třídy

Žádost o odklad školní docházky můžete podat v termínu zápisu (1. - 30. dubna 2023), a to stejnými způsoby jako žádost o přijetí (formulář najdete dole na stránce). V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky a nestihnou termín vyšetření v PPP nebo SPC, doporučujeme podat žádost bez příslušných příloh a ty škole zaslat ihned po obdržení doporučení z příslušného poradenského pracoviště. V případě žádosti o odklad není potřeba vyplňovat žádost o přijetí ani dotazník žáka.

Přípravná třída - více informací zde 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Šlapanice

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Ředitel Základní školy Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky.

Ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 36 školského zákona v platném znění, stanovuje pro 1. ročník školního roku 2023/2024 tuto maximální kapacitu:

 1. počet tříd - 5;
 2. počet žáků - 119.

Do 1. ročníku základní školy budou přijaty děti podle následujících kritérií:

 1. děti s odkladem školní docházky ze školního roku 2022/2023 a současně s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole Šlapanice již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku);
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo školský obvod základní školy.

Stanovení pořadí uchazečů

Pořadí přijímaných žáků stanovuje ředitel školy v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd.

Budou přijaty všechny děti ze školského obvodu, pokud nebude překročena kapacita míst v 1. třídách. U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování.

Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.zsslapanice.cz). Předpokládaný termín zveřejnění je nejpozději ve čtvrtek 1. 6. 2023. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte u zápisu, případně jako odpověď na příhlášku či žádost o odklad.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd

Rozdělení dětí do prvních tříd je plně v kompetenci vedení školy. Je třeba vzít na vědomí, že třídní kolektivy se utvářejí na základě řady kritérií (počet dívek/chlapců, přítomnost asistenta pedagoga, počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, počet cizinců apod.). Teprve po splnění těchto kritérií přihlížíme k preferencím rodičů. Může se tedy stát, že i přes Vámi projevené preference stran výběru třídy nebo kamarádů těmto nebude vyhověno.

Děti, jež úspěšně prošly přijímacím testem do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, budou zařazeny do stejné třídy. Stejně tak děti, jejichž rodiče projevili zájem o zařazení dítěte do třídy s Hejného matematikou, budou ve stejné třídě (pokud tyto třídy nevzniknou dvě). Rodiče všech dětí mohou do Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvést dva kamarády, se kterými by jejich dítě chtělo ve třídě být. Tuto možnost mají i rodiče dětí, které jsou přihlášeny do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo do třídy s Hejného matematikou (pro případ, že by tyto otevřeny nebyly). Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno nejpozději v neděli 13. 8. 2023.

Na budoucí prvňáčky se těšíme již v neděli 3. 9. 2023 na zábavném odpoledni na školním hřišti. Bližší informace zašleme nejpozději koncem srpna.

 

Soubory ke stažení

Upozornění: elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Pokud zákonní zástupci budou potřebovat více informací, mohou se telefonicky nebo emailem obrátit na Michala Lupače nebo Zoru Dufkovou, zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Michal Lupač
mobil: 601 227 533
email: michal.lupac@zsslapanice.cz

Zora Dufková
tel.: 544 120 306
mobil: 727 969 566
email: zora.dufkova@zsslapanice.cz

Autor Antonín Šerý