Sociální pedagogové

Kontakty

Sociální pedagog pro 0. - 2. ročník: Lucie Klimentová

e-mail: lucie.klimentova@zsslapanice.cz
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy

Sociální pedagog pro 3. - 5. ročník: Mgr. Nikola Rožnaiová

e-mail: nikola.roznaiova@zsslapanice.cz
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy

Sociální pedagog pro 2. stupeň: Mgr. Barbora Svobodníková

e-mail: barbora.svobodnikova@zsslapanice.cz
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy

Činnost sociálních pedagogů

V současné složité době škola neplní pouze funkci vzdělávací, ale také socializační. Oborem, který se zaměřuje na výchovné a sociální aspekty ve vzdělávání je právě sociální pedagogika.

Konkrétními úkoly sociálního pedagoga na ZŠ Šlapanice je ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem, metodiky primární prevence a výchovnou poradkyní:

 • zjišťovat a pozitivně ovlivňovat klima v jednotlivých třídách,
 • předcházet negativním jevům ve školním prostředí (šikana, užívání návykových látek apod.),
 • napomáhat osobnostnímu rozvoji žáků, jejich komunikačních a sociálních dovedností,
 • netradiční formou zpracovávat se žáky společenská, lidskoprávní a ekologická témata,
 • konzultovat s třídními učiteli náplň třídnických hodin dle potřeb konkrétního kolektivu,
 • pomáhat s organizací zážitkových a adaptačních akcí,
 • spolukoordinovat vznik školního parlamentu,
 • zajišťovat výchovné a preventivní programy pro třídní kolektivy,
 • monitoring a organizace vzdělávacích kurzů pro pedagogy v oblasti využití metod sociální pedagogiky ve vzdělávání.

Největší důraz v práci sociálního pedagoga na ZŠ Šlapanice je kladen na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky v rámci třídního i školního kolektivu neboť je vnímáme jako zásadní předpoklad příjemného školního prostředí.
Za účelem plnění stanovených cílů v oblasti sociálně-osobnostního rozvoje žáků jsou vybírány vhodné metody. Jedná se zejména o

 • metody dramatické výchovy (dramatizující cvičení, hra s loutkou, improvizace s prvky divadla fórum a divadla playback, pantomima),
 • metody zážitkové pedagogiky,
 • diskuze,
 • aktivizační hry,
 • vybrané neverbální psychoterapeutické techniky (arteterapie, muzikoterapie),
 • modelové situace,
 • skupinová práce.

Obvyklá struktura sociálně-pedagogické lekce:

 1. aktivizační hra (překonání ostychu, naladění na společnou práci)
 2. motivační cvičení na dané téma (seznámení s tématem lekce)
 3. konkrétní tématické aktivity (střídající se dynamické a klidnější činnosti)
 4. společná zpětná vazba (zhodnocení společné zkušenosti a průběhu lekce, pojmenování skrytých významů a emocí)

Aktuální témata sociálně pedagogických lekcí:

Pro I. stupeň:

 • zodpovědnost
 • zvědavost v souvislosti s osobní bezpečností
 • řešení problémů
 • odvaha/strach
 • lež/podvod
 • přátelství
 • obhájení vlastního názoru
 • spolupráce

Pro II. stupeň:

 • klima třídy
 • empatie
 • komunikace/argumentace
 • holokaust
 • výroba masek - arteterapeutický program

Díky spolupráci s katedrou Sociální pedagogiky Masarykovy univerzity je možné sledovat vývoj v této oblasti a inovovat náplň práce sociálního pedagoga dle moderních trendů.

Případné náměty či připomínky k práci sociálního pedagoga na ZŠ Šlapanice od žáků, či rodičovské veřejnosti uvítáme na e-mailu: barbora.svobodnikova@zsslapanice.cz.

 

Autor Antonín Šerý