Školní metodici prevence

Kontakty

Vedoucí metodik primární prevence a pro 9. ročník: Mgr. Jaroslava Staňková
(Pracovna - 3. podlaží, kabinet občanské výchovy)

tel.: 544 120 323
mob.: 602 537 963
e-mail: jaroslava.stankova@zsslapanice.cz
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě

Metodik primární prevence pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník: Mgr. Gabriela Süssová
(Pracovna - pavilon F, místnost K1)

mob.: 601 227 538
e-mail: gabriela.sussova@zsslapanice.cz
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě

Metodik primární prevence pro 3. - 5. ročník: Mgr. Jana Hochmannová
(Pracovna - 2. podlaží, třída 5. D)

mob.: 601 227 543
e-mail: jana.hochmannova@zsslapanice.cz
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě

Metodik primární prevence pro 6. ročník a 8. D, E, F: Mgr. Filip Petřík
(Pracovna - 4. podlaží, kabinet přírodopisu)

tel.: 544 120 316
mob.: 601 227 540
e-mail: filip.petrik@zsslapanice.cz
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě

Metodik primární prevence pro 7. ročník a 8. A, B, C: Mgr. Lucie Sznapková
(Pracovana - 3. podlaží, kabinet OV)

tel.: 544 120 323
mob.: 601 227 541
e-mail: lucie.sznapkova@zsslapanice.cz
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě

Činnost školních metodiků prevence

Metodická a koordinační

  • Koordinace a tvorba preventivního programu školy
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování.
  • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu integraci žáků/cizinců, prioritou je v rámci tohoto procesu prevence rasismu a xenofobie.

Informační

  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
  • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Poradenská

  • Vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
Autor Antonín Šerý