Výchovné poradkyně

Kontakty

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce: Mgr. Hana Trundová
(pracovna se nachází ve 3. podlaží proti kancelářím školy)
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy.

Telefon:   544 120 320
Mobil:      725 452 459
Email:     hana.trundova@zsslapanice.cz

Výchovný poradce pro 8. roč. a 7.AD .: Mgr. Irena Floriánová
(pracovna se nachází ve 3. podlaží v kabinetě českého jazyka)
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy.

Telefon:   544 120 322
Mobil:      704 970 573
Email:      irena.florianova@zsslapanice.cz

Činnost výchovných poradkyň

Práce se žáky

 • řeší prevenci školní neúspěšnosti (špatný prospěch, odloženou klasifikaci, vysoké počty omluvených i neomluvených hodin)
 • pomáhá při práci se žáky s výukovými a výchovnými problémy, svolává výchovnou komisi nebo jednání s rodiči
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním, poskytuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, s odlišným mateřským jazykem a s odlišnými životními podmínkami

Kariérové poradenství

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků v informačním poradenském středisku úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
 • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům při práci se žáky s výukovými a výchovnými problémy, při práci s nadanými žáky, pomáhá v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje zákonné zástupce a pedagogické pracovníky o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • vede evidenci jednání s zákonnými zástupci, zápisy z výchovných komisí a počty neomluvených hodin
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, údaje školských poradenských zařízení o žácích a další informace, se kterými přišla do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole
 • shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, má je bezpečně uložené a zabezpečené před neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

 1. jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 3. jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR.
 4. jestliže potřebují poradit s výběrem povolání a střední školy pro své dítě
Autor Antonín Šerý