Základní informace o školní družině

Školní družina

Školní družina využívá kapacitu 340 dětí. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Pokud je přihlášeno více žáků, než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni žáci:

 1. prvního ročníku a dálo postupně vyšších ročníků;
 2. přihlášení k pravidelné celodenní docházce
 3. sourozenci již zařazeni do školní družiny

Družina nabízí

 • zájmová vzdělávání (výtvarné, sportovní, pracovní, hudebně-dramatické, literární, kroužky organizované školou - žáci mohou z družiny do kroužku přecházet)
 • hry rozvíjející dovednosti dětí
 • přípravu na vyučováni
 • relaxační aktivity
 • soutěže
 • další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
 • upevňování návyků hygienických, pravidel stolování, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

Platba za školní družinu

V souladu s §11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanoví ředitel základní školy výši úplaty vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli základní školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí žáka k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel základní školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí žáka.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů spojených s činností dětí v družině (pomůcky, hry, výtvarné potřeby a další vybavení). Částka se z důvodu onemocnění dítěte nevrací.

Úplata je splatná buď v hotovosti na pokladně základní školy, nebo bankovním převodem na účet školy (viz Pokyny ke školním platbám), a to v následujících termínech:

 1. do 30. září za měsíc září až prosinec - 1000 Kč
 2. do 31. ledna za měsíc leden až červen - 1500 Kč

V případě nezaplacení úplaty do 15 dnů od předání upozornění na zpoždění platby, bude žák z docházky do školní družiny vyloučen.

Stanovení výše úplaty za ŠD na školní rok 2023/2024

V souladu s §11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitel školy příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 250,- Kč měsíčně na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Provoz školní družiny

Pondělí

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Úterý

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Středa

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Čtvrtek

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Pátek

 

6:00

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte po uplynutí provozní doby ŠD

Způsob odchodu žáka a osoby oprávněné k vyzvedávání jsou uvedeny na zápisním lístku, změny jsou možné pouze písemnou formou, nikoliv telefonicky.

Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze školní družiny může být důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

Pokud žák, který nemá oprávnění odcházet sám, není vyzvednut po skončení provozní doby, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce žáka, případně osobu oprávněnou k jeho vyzvednutí a vyčká s žákem v prostorách školy. V případě, že se nepodaří zkontaktovat zákonného zástupce ani osobu pověřenou vyzvednutím žáka, je vychovatelka oprávněna kontaktovat orgán příslušný sociálně právní ochrany dětí, městský úřad nebo Policii ČR.

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat a příplatek za přespočetné hodiny a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci.

Školní vzdělávací program - školní družina

 

Vnitřní řád školní drtužiny

Přihláška k docházce do školní družiny

Odhlášení z docházky do školní družiny

Pro ukončení docházky do školní družiny slouží ODHLÁŠKA k docházce do školní družiny. Dítě lze odhlásit vždy před koncem daného kalendářního měsíce, přičemž odhlášení je účinné od následujícího měsíce.

V případě, že dítě není řádně odhlášeno, vztahuje se na rodiče povinnost uhradit poplatek za provoz ŠD.

Autor Antonín Šerý