CZ.02.02.XX/00/22_002/0007174 - Šablony JAK I

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňovánívzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Realizace: 1. 3. 2023 - 28. 2. 2025 Celkové způsobilé náklady: 6 657 201 Kč

Základní škola Šlapanice je součástí platformy eTwinning

Platforma eTwinning je komunitou evropských škol, kde se v online prostoru setkávají učitelé, skupiny učitelů, žáci či celé třídy. Mohou se tak v rámci různorodých projektů propojit vzdělávací procesy evropských škol a posiluje se povědomí o multilingvální a multikulturní různorodosti Evropy. V roce 2023 se eTwinning stal součástí Evropské platformy pro vzdělávání, kde se mohou setkávat výzkumníci

Základní škola Šlapanice se zapojila do projektu Erasmus+ Math4You&4Me

Od roku 2021 se věnujeme matematicky zaměřeným aktivitám, které vzájemně sdílíme s chorvatskou a polskou školou v rámci projektu Math4You&4Me. Máme tak jedinečnou příležitost nahlédnout na výuku (nejen) matematiky v jiných zemích. Smyslem projektu je ukázat matematiku v běžném životě, sdílet s dalšími školami její smysl a kouzlo. Děti se rozvíjí nejen v matematických dovednostech, ale i v angličti

ZŠ Šlapanice byla přijata do mezinárodního projektu PULCHRA

PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation. Poskytovatel: H2020 (824466)Doba řešení: 2019 - 2022Hlavní řešitel: Constantinos Cartalis (Řecko); doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Česko) Spolu s dalšími 5 školami v ČR a téměř 50 školami z celé Evropy budeme v následujících dvou letech zkoumat město jako městský ekosystém a pracov

ZA HRANICE ŠKOLY – Středisko volného času Lužánky

ZŠ Šlapanice jako partner, pilotáž navržených aktivit a zpětná vazba Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008266 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Projekt Za hranice školy řeší propojování formálního a neformálního vzdělávání pomocí společně vytvářených

Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby (DiagnosisDysgraphia) - GA ČR

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/39008

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

ZŠ Šlapanice se zapojila do projektu MU Brno "Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", který je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Více informací zde.

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS-VIP III)

Škola se zapojila do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps. Projekt by

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000450 - Projekt zaměstnanost - Škola rodičům otevřená

Projekt je zaměřen na řešení problému obtížného sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí 1. st. ZŠ Šlapanice. V projektu jsou provozovány skupiny dětských klubů pro žáky 3. až 5. ročníků, dětské kluby rozšířily provoz družin pro žáky 1. a 2. ročníků. Během realizace projektu proběhne 10 příměstských táborů v období letních a jarních. Celkem bude podpořeno minimálně 150 rodičů. Projekt je

Projekt Matematická gramotnost

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost" je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. j

Projekt Implementace KAP JMK II

Díky účasti v projektu Implementace KAP JMK II, bude ve následujících školních letech realizovat podnikavé programy (dále jenom P-programy): P4 Extra třída P5 Škola pro udržitelný život P7 Jedlá zahrada P10 Dr. Zdědil a pan Zdražil P16 PIK-tábory, PIK-kroužky (Lovci podnikavých duchů) https://www.lipka.cz/?idc=5600

Národní plán obnovy - digitalizujeme školu

V rámci implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (dále jen komponenta 3.1) financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly školám poskytnuty finanční prostředky, jejíchž zdrojem je Evropská unie.

Let´s speak together

Od října letošního roku díky projektu Let´s speak together, schváleného MŠMT a garantovaným jazykovou školou Polyglot, jsou na naší škole do výuky cizích jazyků aktivně zapojováni rodilí mluvčí. Pan Terrence Tomlinson pochází z Jihoafrické republiky a má za sebou bohatou pedagogickou zkušenost. Učil v Thajsku, Singapuru a Hong Kongu nejrozmanitější skupiny žáků od předškolního věku až po dospělé.

Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2017-1-CZ01-KA101-034802

Název projektu: Jsme na jedné lodi - máme společný jazyk Název projektu anglicky: We share one board and one language Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017 Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019 Doba trvání projektu: 24 měsíců Celková výše dotace: 18 263 € Hlavním cílem projektu je získat odborně vzdělané pedagogy, jejichž dovedností napomůžou zlepšit jazykovou úroveň žáků. Jedním z da

Erasmus+ - Stop Clicking Start Moving

Projekt Erasmus+ Stop Clicking Start Moving začalo pět škol ze čtyř států 1. září 2022. Polská škola je hlavní koordinátor. Do projektu je kromě ZŠ Šlapanice zapojena škola z turecké Antalye a dvě rumunské školy z Bukurešti. Cíl projektu už trochu napovídá jeho název "Stop Clicking Start Moving", (v překladu: "Přestaň klikat a začni se hýbat"). Podporuje žáky různých škol, aby se seznamovali formo

Erasmus +

Koncem srpna 2019 proběhl projekt financovaný evropskou unií, který měl napomoci zlepšit jazykovou a metodickou kompetenci učitelů na základní škole Šlapanice. Celkem se projektu zúčastnilo 6 pedagogů včetně ředitele školy. Název projektu: „Jsme na jedné lodi- máme společný jazyk", Náplní projektu bylo absolvování celkem sedmi jazykových a metodologických kurzů. Erasmus + napomohl získat naší škol

Doučování žáků 2021/2022, 2022/2023

Na škole probíhá doučování žáků, které je hrazeno z prostředků Evropské unie - Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Dějepis+

Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách ("SINUS CZ") (Č. j.: MSMT - 44511/2020-2) Cílem pokusného ověřování je: proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol - moderní a efektivní výuka dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není

CZ.1.07_1.1.00_56.2400 - Čtenářské dílny a zahraniční stáže

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Celková dotace ve výši 989 456 Kč je rozdělena do tří aktivit. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Dotace: 692 150 Kč Tato aktivita je zaměřena na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obc

CZ.1.071.4.0021.2389 - Moderní a konkurenceschopná škola

Název projektu: Moderní a konkurenceschopná škola Zkrácený název projektu: Moderní škola Název projektu anglicky: Modern and Competitive School Datum zahájení projektu: 01.06.2011 Datum ukončení projektu: 30.11.2013 Doba trvání projektu: 30 měsíců Celková výše dotace: 2 564 911 Kč Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zkvalitnění a zefektivnění výuky v

CZ.1.071.3.4101.0030 - Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy Šlapanice

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů naší školy prostřednictvím vybraných kurzů. Dalším vzděláváním pedagogů pozitivně ovlivníme kvalitu a efektivitu výuky na ZŠ. Konkrétně se jedná o získání a zdokonalení teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblastí: kurikulární reformy výuky cizích jazyků využívání ict ve výuce

CZ.1.07/1.3.00/51.0011 - Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu

Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, která by měla zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Projektu se účastní 15 učitelů a škola získá 15 mobilních dotykových zařízení. Součástí projektu je také podpora pedagogických pracovníků formou asistence při peda

CZ.1.07/1.2.17/01.0021 - Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt je zaměřen na rozvoj poradenství, speciálně pedagogických a psychologických služeb na základní škole. Realizuje části kurikulární reformy vytvářením a rozšiřováním rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozšířením odborného poradenského pracoviště a zapojením odborných pracovníků do výchovně-vzdělávacího procesu na škole. Zaměřuje se na rovný přístup ke vzdělán

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019479 - ZŠ Šlapanice - Šablony III/2

Aktivity jsou zaměřeny na zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Další aktivitou je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání, environmentální vz

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011927 - ZŠ Šlapanice - Šablony III.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulár

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004247 - ZŠ Šlapanice - Šablony II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodičidětí a žáků. Realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019 Dotace: 1. Personální podpora (IP 1, SC 2 Školní speciální pedagog - 672 840 KčŠkolní psycholog - 672 840 Kč 2. Os

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 - PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Naši žáci navštěvují během školního roku odborné učebny mechatroniky a audio techniky, které jsou k dispozici na Střední škole technické a ekonomické v Brně, Olomoucká 61. Také se účastní odborných dílen na škole. Více zde - https://www.sstebrno.cz/o-skole/projekty/projekt-polygram/

BeIn - TA ČR

V rámci projektu je tvořen Sumář bariér v inkluzi a jejich řešení. Dále byl vytvořen e-learningový kurz s interaktivní osnovou poskytující učitelům a dalším zájemcům metodickou podporu ve školní inkluzi. V neposlední řadě je cílem vytvoření platformy pro setkávání, která se může odehrávat v různých formátech, které se budou v průběhu projektu navrhovat a vytvářet. Může mít podobu tandemové výuky,

Administrativní činnosti základních škol - TA ČR

TIRSMSMT935 Hlavním cílem potřeby je komplexně zmapovat administrativní činnosti základních škol (tedy právnických osob vykonávajících činnost základní školy) během jednoho školního roku. Cílem je zmapovat činnosti z několika perspektiv: 1) Identifikace administrativních činností, které právnická osoba vykonávající činnost základní školy musí realizovat, neboť jí to právní předpisy ukládají, 2) Id