Školská rada

Proč se zřizuje školská rada a v jakém složení působí?
Město Šlapanice (dále jen „zřizovatel") v souladu ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizuje při Základní škole Šlapanice školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Počet členů školské rady je stanoven na 9 osob. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (volební řád naleznete zde). Funkční období členů školské rady je tři roky (informace o aktuálním složení zde).

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy (jednací řád naleznete zde). Zápisy z jednání jsou zveřejněny zde.

Co školská rada dělá a jaké jsou její kompetence?
Ve smyslu ustanovení § 168 zákona lze činnost školské rady rozdělit následovně:

I. Činnost schvalovací
Školská rada schvaluje: výroční zprávu o činnosti školy (§ 10 odst. 3 zákona, výroční zprávy jsou dostupné zde, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 zákona, aktuální znění naleznete zde). Školská rada rovněž vyjadřuje podle § 51 odst. 2 zákona souhlas s rozhodnutím ředitele školy o způsobu hodnocení žáků na vysvědčení (klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů).

II. Činnost navrhovací
Školní rada navrhuje řediteli změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Rovněž může podat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy (§ 166 odst. 3 zákona) a návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření. Radě náleží i podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

III. Činnost konzultační
Školní rada projednává návrh rozpočtu školy na další rok, který schvaluje zřizovatel (§ 129 odst. 2 zákona, rozpočty jsou dostupné zde a střednědobé výhledy rozpočtu zde.

Rada projednává také inspekční zprávy České školní inspekce (§ 174 zákona).

Dále se školská rada vyjadřuje k návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování (§ 5 zákona), jakož se i podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Jakým způsobem se mohu obrátit na školskou radu?
V případě, že se chcete obrátit na školskou radu v oblastech, ke kterým je kompetentní, je nejjednodušší napsat na emailovou adresu skolska.rada@zsslapanice.cz či kontaktovat elektronicky či osobně kteréhokoliv ze členů školské rady. Emailové kontakty jsou dostupné zde. Před zasláním podnětu, návrhu či žádosti je vhodné vzít na vědomí kompetence školské rady (viz výše).

Autor Antonín Šerý