Přijímací řízení 2024

Způsob podání přihlášky:

a) elektronická podoba
b) listinná podoba s elektronickou podporou
c) listinná podoba

Počet přihlášek (zvolených SŠ):

a) uchazeči o SŠ s talentovou zkouškou max. 5 (2 + 3)
b) uchazeči bez SŠ s talentovou zkouškou max. 3

Doba k podání přihlášek do 1. kola PŘ:

1. – 20. února 2024 (uchazeči o SŠ s talentovou zkouškou mohou měnit pořadí do 15. 3. 2024)

Již nebude:

a) zápisový lístek, žák bude přijat na základě vyhodnocení přijímacího řízení systémem, přijetí na danou SŠ potvrzuje ředitel této školy
b) možnost odvolání – splnil jsem kritéria, prosím o zvážení rozhodnutí…, odvolání pouze při nedodržení podmínek v organizaci JPZ, při chybném součtu bodů…

Nové bude:

a) záleží na pořadí zvolených škol, prioritizace oborů
b) vzdání se přijetí na daný obor – uchazeč bude vyřazen ale z celého kola PŘ, přihlašuje se do dalšího kola PŘ
c) tiskopisy – formuláře: přihlášek (5 škol, čestné prohlášení ZZ) a jejich příloh (zdravotní potvrzení)
d) listinnou podobu přihlášky již nepodepisuje nezletilý žák, ZZ podává čestné prohlášení, že dítě s podobou přihlášky souhlasí
e) od roku 2025 budou TZ v jarním termínu.
f) web: www.prihlaskynastredni.cz

První kolo PŘ:

Uchazeči s talentovou zkouškou (TZ) se musí také zapsat do informačního systému (IS), pokud tak neučiní, udělá to ředitel SŠ s TZ, která je na 1. místě v již podané přihlášce. Toto nastává, pokud si žák nezvolí další obory na SŠ. Zde je nebezpečí, že nemusí být dítě přijato a propadne do 2. kola. Po talentových zkouškách bude uchazeč vědět pouze pořadí, na kterém se umístil. Gymnázia se sportovní přípravou má zveřejnit pořadí uchazečů do 20. 2.!!!!

Podání přihlášky do 1. kola:

a) elektronická podoba – IS bude přístupný od 1. 2. do 20. 2. Na zkoušku demoverze od 15. 1. do 31. 1. Data v demoverzi budou smazaná. Rodič se zde přihlašuje přes identitu občana, v nabídce bude mít své děti, zvolí, pro které vyplní přihlášku (roletky s nabídkami škol i oborů + zaměření v daném oboru), nahraje přílohy – výpis vysvědčení, potvrzení od lékaře, doporučení z PPP… Dítě obdrží identifikační kód, do systému pak může nahlížet, do 20. 2. lze údaje měnit. Najde zde i výsledky PŘ, JPZ. Přihlášku může za dítě podat i někdo jiný než ZZ na základě plné moci, kterou nahraje do systému. Pozor na správnost kontaktních údajů – telefon i mail platný!

b) listinná podoba s elektronickou podporou – uchazeč vepíše informace do systému a na mail mu přijde připravená přihláška, tu vytiskne podle počtu škol, podepíše ZZ, přiloží kopie dokumentů (výpis vysvědčení, potvrzení od lékaře, doporučení z PPP…) a doručí na dané školy. Teprve pak je přihláška považována za podanou.

c) listinná podoba – formuláře vyplní ZZ, přiloží kopie dokumentů (výpis vysvědčení, potvrzení od lékaře, doporučení z PPP…) a doručí na dané školy. Teprve pak je přihláška považována za podanou. Školy budou komunikovat se ZZ mailem a přes poštu.

d) školní kola přijímacích zkoušek budou v termínu od 15. do 23. dubna.

Termín JPZ:

a) na obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna 2024
b) na čtyřleté obory vzdělávání 12. a 15. dubna 2024
c) náhradní termín 29. a 30. dubna 2024
d) Výsledky PŘ na SŠ: 15. 5. 2024

Podání přihlášky do 2. kola:

Ředitel SŠ vypisuje 2. kolo nejpozději 18. 5. Uchazeči si podávají přihlášky stejným způsobem jako do 1. kola. Na obory s maturitou se počítá k přijetí povinně výsledek JPZ.

Termín podání přihlášek: do 24. května 2024.

Školní kola proběhnou v termínu: od 8. do 12. června. Stanoví se 1 termín, náhradní nejsou.

Výsledky PŘ 2. kola: 13. června.

Podání přihlášky do 3. a další kola:

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole druhém a zadá je do IS. Navíc do IS zadá termín pro podání přihlášky v daném kole.

a) Termín pro odevzdání přihlášek v každém dalším kole může ředitel stanovit nejdříve na 7. den od vydání všech rozhodnutí v kole předchozím.
b) Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola, možno i více oborů, ale bez prioritizace.
c) Výsledky jednotné zkoušky se nemusí povinně zohledňovat. Pokud se zohledňují, určí ředitel školy náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří ji nekonali.
d) Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě. Rozhodnutí o přijetí obsahují část výrokovou, odůvodnění (pouze u negativního rozhodnutí) a poučení.

Žáci s dočasnou ochranou
a) Do přílohy přihlášky mohou dát žádost o promítnutí zkoušky z českého jazyka.
b) Do přílohy mohou dát žádost o zadání zkoušky z matematiky v ukrajinštině - uvést, který termín
c) Do přílohy dát ofocený pas nebo jiný doklad totožnosti

Záznam z celého školení najdete na: https://www.npi.cz/aktuality/76900-prijimaci-rizeni-stredni-skoly

Text článku ve formátu PDF ke stažení: Přijímací řízení_2024.pdf

Autor Hana Trundová Zveřejněno 03.01.2024