Vize školy

JAKÉ KOMPETENCE V ŽÁCÍCH ROZVÍJÍME?

 • Schopnost adaptovat se na současný i budoucí svět
 • Zvídavost a zájem o vzdělání
 • Spokojenost a zdravé sebevědomí
 • Schopnost se uplatnit a brát životní situace jako výzvy (má odvahu se jim postavit)
 • Schopnost sebereflexe (zná své silné stránky a možnosti rozvoje)
 • Empatie a naslouchání druhým
 • Občanská angažovanost a proaktivnost
 • Vnímání svého kulturní dědictví jako součást širšího celku
 • Vytrvalost a cílevědomost
 • Čestnost a poctivost
 • Zodpovědnost za své činy a jednání

JAK TO DĚLÁME?

Moderní výukové metody a přístupy

 • Vrstevnické učení
 • Badatelská výuka
 • Kooperativní výuka
 • Diferencovaná výuka
 • Projektová výuka
 • Responzivní výuka
 • Práce s chybou
 • Výuka hrou
 • Diskuse

Zážitkové učení

 • Poznávací zájezdy
 • Exkurze
 • Projektové dny
 • Učení venku
 • Školy v přírodě
 • Kurzy (lyžařské, adaptační, vodácké, sportovně-turistické, ...)
 • Preventivní programy a programy na rozvoj zdravé osobnosti

Mimoškolní aktivity

 • Kroužky
 • Prázdninové tábory a kempy
 • Spolupráce se sportovními kluby

Škola otevřená komunitě (provázanost se životem ve Šlapanicích a okolí)

 • Muzeum, knihovna, městský úřad, Policie ČR, hasiči, Městská Policie
 • Bazén, atletický areál, herna a tělocvičny
 • Kurzy pro seniory (angličtina, IT)
 • Odpolední akce pro rodiče žáků (táborák, jarmark, letní kino, atd.)

CO UČÍME?

 • Kritické myšlení
 • Poznávání svých schopností a dovedností
 • Úcta k sobě, druhým i svému okolí
 • Myšlení v globálních souvislostech
 • Znalost demokratických hodnot a úcta k nim
 • Samostatnost i spolupráce
 • Finanční gramotnost
 • Čtenářská gramotnost
 • Schopnost domluvit se a komunikovat v cizích jazycích
 • Příprava na navazující vzdělávání
 • Práce s informacemi a rozlišování kvalitních zdrojů
 • Slušné vystupování, kultivované vyjadřování a argumentace
 • Péče o své fyzické i duševní zdraví
 • Úcta k přírodě, péče o životní prostředí
 • Úcta k odlišným kulturám a náboženstvím
 • Rozvoj zájmu o kulturu

Vize školy ke stažení

Autor Antonín Šerý