Zápisový lístek a druhé kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení na střední školy 2020/2021 - co dělat po přijímací zkoušce

1. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

2. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj.2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Harmonogram konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

  • 19. - 21. 5. Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.
  • 2. - 4. 6.Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.
  • 2., 3. 6. První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.
  • 14. - 16. 6.Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.
  • 28. -30. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení

3. Pokud se dítě nedostalo na žádnou školu a nesplnilo kritéria přijímacího řízení, musí si žák podat přihlášku do druhého kola. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vyplňování a podání na SŠ postupuje stejně jako v prvním kole. O přihlášky požádejte prostřednictvím mailu: antonin.sery@zsslapanice.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení žáka, třídu a počet přihlášek. Dítěti budou předány ve třídě.

4. Odvolání: Jednou z možností, jak zamítavé stanovisko školy změnit, je podat odvolání. To můžete udělat, pokud jste se hlásili na veřejnou školu, to znamená školu, kterou zřizuje stát, kraj nebo obec. V případě soukromých a církevních škol byste museli odvolání řešit soudní cestou. Odvolání má cenu psát pouze v případě, že jste splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se pod hranicí úspěšných uchazečů. Pokud odvolání nepodáte, neočekávejte, že dítě, i když je pod čarou přijatých žáků, bude dodatečně automaticky přijato.

5. Odvolání pošlete do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sepište své důvody k odvolání, přiložte potřebné dokumenty, např. lékařskou zprávu nebo vyjádření psychologa, a předejte odvolací dopis řediteli střední školy. Jestliže půjdete s odvoláním na poštu, pošlete je doporučeně. Datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad. Když půjdete do školy osobně, nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání.

6. Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu - krajskému úřadu.

7. Odvolání by mělo obsahovat:

  • jméno, příjmení žáka, datum narození
  • název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká
  • důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí)
  • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
  • datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

8. Webové stránky: www.cermat.cz, www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Hana Trundová - výchovná poradkyně
tel.: 544 120 320, 725 452 459, mail: hana.trundova@zsslapanice.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (18.5.2021)

Aktuality

Odebírat novinky