Zápis do 1. tříd

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žákovský dotazník (oba dokumenty je možné vyzvednout a vyplnit až ve škole). Přístup do školy hlavním vchodem. Dostavit se můžete kdykoli v uvedeném časovém intervalu.

Náhradní termín je ve středu 8. 4. 2020 od 14 do 16 hodin.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení - PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věk šesti let.

3. Ředitel Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice stanovil v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019 takto:
Do prvních tříd se v rámci zápisu přijímají děti podle těchto kritérií:

a) Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice (viz Vyhláška o školském obvodě základní školy, Dohoda o vytvoření společného školského obvodu).

b) Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice, jeho zákonný zástupce prokáže, že na území Šlapanic bydlí (jiný než trvalý pobyt).

c) Dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice.

4. Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 3a) do bodu 3c).

5. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Průběh losování bude úředně ověřen.

6. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů upravuje otázku odkladu v paragrafu č. 37:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, může ředitel školy udělit odklad o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce dítěte o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Následující školní rok se dítě opět dostaví k zápisu.

Soubory ke stažení:

Elektronické formuláře pro MS Word najdete v části "Zápis do 1. třídy" ZDE

Podrobný leták ke stažení.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (5.4.2017)

Odebírat novinky