Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat v termínu od 1. do 30. dubna 2021.

I v letošním školním roce proběhne na všech školách pouze formální část zápisů žáků do 1. tříd. To znamená bez přítomnosti dětí samotných a pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte na škole.

Od 1. do 30.dubna 2021 mohou rodiče podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník k zápisu (nutný z důvodu zápisu do školní matriky) následujícími způsoby (formuláře najdete dole na stránce):

  1. do datové schránky školy (ntqma26),
  2. na e-mail kancelar@zsslapanice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nebo naskenované s podpisem rodičů),
  3. poštou,
  4. osobně na recepci školy od 6.4. do 30.4.2021 od 7:30 - 16:00 (pondělí až pátek)
  5. do schránky u vstupu do školy pro žáky.

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme možnost zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Všem rodičům bude po skončení zápisu do 1. tříd zaslán e-mail s pozvánkou na on-line informativní schůzku, kde se dozví veškeré informace a podmínky pro zařazení do této třídy.

Motivační část se budeme snažit dětem vynahradit srpnovým odpolednem na školním hřišti, kde pro ně připravíme program. Vše ale záleží na dalším vývoji situace v ČR.

Nejste si jisti, co by mělo vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy? Nabízíme 10 základních složek školní zralosti, které jsou shrnuty na základě dokumentu Ministerstva školství o předškolním vzdělávání. V souborech Základní požadavky na předškoláka a Desatero předškoláka naleznete vysvětlení některých oblastí a návody a tipy, jak konkrétní dovednosti rozvíjet.

Odklad školní docházky

V tomto termínu (1. - 30. dubna 2021) a stejnými způsoby jako žádost o přijetí je třeba podat také žádost o odklad školní docházky (formulář najdete dole na stránce). V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Následující školní rok se dítě dostaví k zápisu.

Vzhledem k aktuální situaci v zemi se termíny vyšetření v poradnách (SPC, PPP,..) zřejmě budou posouvat do letních měsíců, přesto doporučujeme podat žádost o odklad školní docházky bez příslušných příloh a ty škole zaslat ihned po obdržení doporučení z příslušného poradenského pracoviště. V případě žádosti o odklad není potřeba vyplňovat žádost o přijetí ani dotazník žáka.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věk šesti let.

3. Ředitel Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice stanovil v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 takto:
Do prvních tříd se v rámci zápisu přijímají děti podle těchto kritérií:

a) Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice (viz Vyhláška o školském obvodě základní školy, Dohoda o vytvoření společného školského obvodu).

b) Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice, jeho zákonný zástupce prokáže, že na území Šlapanic bydlí (jiný než trvalý pobyt).

c) Dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodě ZŠ Šlapanice.

Z objektivních příčin za této mimořádné situace a ve snaze uvolnit tlak na matriku MěU ve Šlapanicích je možné doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve Šlapanicích do 25. 5. 2021. Netýká se těch dětí, které již před 1. lednem 2021 trvalý pobyt na území Šlapanic měly. To má škola doloženo. Proces zápisu nebude mít na dodání do termínu 25. 5. 2021 vliv.

4. Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 3a) do bodu 3c).

5. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Průběh losování bude úředně ověřen.

6. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.zsslapanice.cz). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 1. 6. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte jako odpověď na příhlášku či žádost o odklad.

Soubory ke stažení

Upozornění: elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Pokud zákonní zástupci budou potřebovat více informací, mohou se telefonicky nebo emailem obrátit na Michala Lupače nebo Zoru Dufkovou, zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Michal Lupač
mobil: 601 227 533
email: michal.lupac@zsslapanice.cz

Zora Dufková
tel.: 544 120 306
mobil: 727 969 566
email: zora.dufkova@zsslapanice.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (25.3.2020)

Aktuality

Odebírat novinky