Výchovná poradkyně

Kontakt

Mgr. Hana Trundová
(pracovna se nachází ve 3. patře proti kancelářím školy)

Telefon:   544 120 320
Mobil:      725 452 459

Email: hana.trundova@zsslapanice.cz

Činnost výchovné poradkyně

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky, spolupracuje s rodiči a učiteli těchto žáků

Volba povolání

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
 • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
 • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

 1. jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 3. jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR.
 4. jestliže potřebují poradit s výběrem povolání a střední školy pro své dítě

Plán práce výchovné poradkyně

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (29.8.2010)

Odebírat novinky