Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

Základní škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny.

Předpoklady pro výkon pozice vedoucí školní jídelny:

 • vzdělání - minimálně střední hotelová škola, střední ekonomická škola + kurz pro vedoucí provozní jednotky, střední ekonomická škola - obor společné stravování, dietní sestra nebo jiný příbuzný obor s maturitou, případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru,
 • minimálně 5 let praxe v oboru,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů,
 • dobrý zdravotní stav,
 • výhodou jsou zkušenosti s řízením provozu.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis.
 • K přihlášce je nutné přiložit:
 • kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe, včetně funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • koncepci rozvoje školní jídelny (max. rozsah 2 strany strojopisu),
 • kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice vedoucí školní jídelny (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2015

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 19. 6. 2015 na adresu Základní škola, Šlapanice, Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice.

Obálku označte slovy „Konkurz-neotvírat". Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Vyhlášení výběrového řízení

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (29.5.2015)

Odebírat novinky