Specifika distanční výuky v 3. - 5. ročníku

  • Distanční vzdělávání bylo legislativou nově začleněno do nástrojů základního vzdělávání. Žák, ale i rodič by měl vnímat tento způsob vzdělávání, jako další (v krizových dobách dokonce nezastupitelný) nástroj pro vzdělávání. Distanční vzdělávání dětí by nemělo představovat pro jejich rodiče, kromě iniciální a technické podpory (zejména u mladších žáků), další vzdělávací povinnosti. Rolí rodičů je především vedení dítěte k samostatnosti.
  • Zadávání úkolů, hodnocení a komunikace se zákonnými zástupci - jednotná platforma EDOOKIT
  • Zadávání úkolů 1 - 2x týdně a to tak, že je zadán předmět a úkoly tohoto předmětu jsou rozepsány na dny v týdnu. Přitom se bere ohled na dny, kdy je daný předmět vyučován online, protože už část plnění úkolů proběhne přímo ve výuce. Žák si tak může v Edookitu filtrovat a zaznamenávat splnění úkolů. Na víkendy se práce nezadává.
  • Online výuka - MS TEAMS (je nastavena jedna hodina denně, pokud se třídní učitelka nedomluví s rodiči jinak). Každou nepřítomnost žáka na online hodině je třeba řádně omluvit třídnímu učiteli.
  • Online hodiny prostřednictvím MS Teams probíhají pravidelně a odkazy na ně jsou zaznamenány vždy s předstihem v rozvrhu hodin dané třídy v Edookitu.
  • Součástí distanční výuky je samostatné plnění úkolů do sešitů, pracovních sešitů nebo pracovních listů. V případě, že si zaslané pracovní listy žák nemá možnost vytisknout, vyzvedne si potřebné materiály (vždy však po dohodě s vyučujícím) na recepci školy (10.00 -16,00 hod.)
  • Distanční výuka je zaměřena na hlavní předměty - ČJ, M, AJ, PRV, VL. Z ostatních předmětů se doporučuje zadávat práci jednou za 14 dní.
  • Hodnocení po dobu distanční výuky probíhá na stupnici 1 až 3 nebo N (nesplnil). Toto hodnocení se započítává do celkové známky z předmětu za pololetí.
  • Cílem distančního vzdělávání je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Po celou dobu distančního vzdělávání nabízí vyučující konzultace žákům i rodičům. Konzultace se realizují prostřednictvím telefonických hovorů, on-line chatů, e-mailů.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (16.11.2020)

Aktuality

Odebírat novinky