Rozvoj pozitivního klimatu na ZŠ Šlapanice

Práce školního psychologa s třídními kolektivy.

Za hlavní poslání svého působení v třídních kolektivech považuji osobnostně sociální rozvoj žáků. Jde mi o to, aby každý v třídním kolektivu mohl být opravdu sám sebou, uplatňovat svoje schopnosti a rozvíjet své možnosti. Každý kolektiv je jedinečný a tedy neopakovatelný. Proto také každá práce s třídním kolektivem je neopakovatelná zkušenost. Při mé práci s třídním kolektivem mi jde o vytvoření atmosféry důvěry, ve které mohou samotní žáci hledat takové způsoby vzájemného fungování, ve kterém je dobře jim samotným, i druhým, kteří jsou s nimi.

Ve skupinové práci s třídním kolektivem se zaměřuji na rozvoj vzájemné tolerance, zdravé mezilidské vztahy, pozitivní hodnocení a přijetí sebe i druhých, vzájemnou komunikaci a schopnost efektivně řešit konflikty. Usiluji rovněž o specifickou primární prevenci rizikových forem chování - především vyčleňování z kolektivu, šikany a intolerance. Vycházím z předpokladu, že daleko účinnější je rozvíjet pozitivní formy chování u žáků, než muset řešit již pokročilé projevy a důsledky rizikového chování.

Při práci se třídou využívám nejvíce metody moderované diskuze, skupinové práce a zážitkového učení. Tento způsob vzdělávání využívá možnosti vykročení z našeho běžného prostředí ve škole i v rodině. Jako lektor nepůsobím jako expert, ale jako zprostředkovatel - nabízím dětem promyšlené aktivity, při kterých děti mají možnost si utvářet vlastní názor na danou problematiku a svoje zkušenosti sdílet s ostatními spolužáky.

Ve své každodenní práci reaguji na aktuální požadavky třídních učitelů a žáků ohledně práce s třídním kolektivem. Jsem-li osloven, pak nejdříve s třídním učitelem nebo se samotnými žáky formulujeme a uzavřeme zakázku - co je cílem naši práce s třídním kolektivem. Pak připravím a realizuji program na míru ve třídě. Následně proběhne reflexe a vyhodnocení skupinové práce ve třídě se zadavatelem zakázky.

Každý kvalitní vztah vyžaduje pravidelnou investici péče a pozornosti. Proto kromě těchto intervencí na žádost třídního učitele nebo žáků vstupuji do každé třídy v průběhu školní docházky dětí také pravidelně.

Každé dítě a jeho třídní kolektiv v průběhu školní docházky projde těmito programy zaměřenými na rozvoj pozitivního klima ve třídě:

1. ročník -Začínáme spolu

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na nastartování pozitivního klimatu ve třídě.

cíle programu:

 • seznámení se navzájem s novými spolužáky, znát každého jménem
 • seznámení se se školním psychologem
 • rozvoj pozitivního hodnocení sebe i druhých
 • prevence posmívání a vyčleňování

realizace: listopad a prosinec, 3 x 1hod.

3. ročník - Společná plavba

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na rozvoj pozitivního klima ve třídě.

cíle programu:

 • hlubší poznání sebe i druhých
 • rozvoj pozitivního hodnocení sebe i druhých
 • pravidla chování jako nástroj bezpečí
 • efektivní řešení hádek a konfliktů

realizace: říjen a listopad, 4 x 1hod.

5. ročník - Záleží to na nás

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na téma přátelství a rozvíjení zdravých vrstevnických vztahů ve třídě.

cíle programu:

 • budování odpovědnosti za mezilidské vztahy ve třídě
 • rozvoj pozitivního hodnocení sebe i druhých
 • schopnost sdělit a přijmout zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku
 • rozvoj schopnosti konstruktivně řešit mezilidské konflikty ve třídě

realizace: únor až červen, 5 x 1hod.

6. ročník - Spolu za jeden provaz

třídenní adaptační výjezd realizovaný ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence rizikového chování.

cíle adaptačního výjezdu:

 • stmelení třídních kolektivů
 • seznámení se s novým třídním učitelem
 • nastartování rozvoje pozitivních vazeb mezi žáky celého šestého ročníku
 • prevence rizikového chování ve třídě - především šikany a vyčleňování jedince z kolektivu
 • tvorba třídních pravidel
 • řešení konfliktů a problémových situací ve škole

realizace: září a říjen, 3 dny

7. ročník - Šikana - týká se to i mě?!

celodenní program zaměřený na specifickou primární prevenci násilí, vyčleňování z kolektivu a šikanování.

cíle programu:

 • uvědomit si, že každý z nás může být oběť i agresor
 • znát mechanismus šikany
 • vědět jak se bránit a jak můžu účinně předcházet šikaně
 • skupinová práce s kolektivem třídy

realizace: březen a duben, 1 x 5hod.

9. ročník - Před bránou života

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na rozvoj odpovědného a aktivního přístupu k životu.

cíle programu:

 • rozvoj osobního potenciálu
 • volba odvážného cíle a naplánování cesty k tomuto cíli
 • rozvoj aktivního a odpovědného přístupu k životu
 • rozvoj pozitivního a proaktivního způsobu myšlení
 • volba a urovnání životních hodnot

realizace: únor až červen, 5 x 1hod.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: David Vaněk (11.11.2016)

Odebírat novinky