Přípravná třída

Přípravná třída byla na škole zřízena v roce 2020. Naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, především jeho fyzická, psychická i sociální připravenost pro hladký a bezproblémový vstup do první třídy. S přípravnou třídou také úzce spolupracují členové školního poradenského pracoviště, jako je psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a sociální pedagog.

Do přípravné třídy jsou přijímány děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, a to na základě doporučení z pedagogicko- psychologické poradny a žádosti zákonného zástupce.

Program je stejný jako poslední rok v mateřské škole. Děti se učí hravou formou dovednosti, které budou potřebovat pro bezproblémový vstup do první třídy. Děti spolu se speciálním pedagogem rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, rozvíjí také řečové schopnosti a sociální dovednosti, trénují koncentraci pozornosti, a tak dále. Děti také absolvují jednou za týden hodinu plavání pod vedením zkušeného pedagoga.

Rozdíl oproti poslednímu ročníku v mateřské škole spočívá v tom, že ve třídě je maximálně 15 dětí, „výuka" začíná každé ráno v 8 hodin a trvá jednou týdně 5 vyučovacích hodin, ostatní dny 4 vyučovací hodiny. Poté mohou jít děti na oběd a do družiny.

Děti dochází do přípravné třídy jeden školní rok a týkají se jí všechny státní svátky a prázdniny dle organizace ZŠ Šlapanice.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník k žádosti o přijetí do přípravné třídy

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Gabriela Süssová (17.03.2021)

Aktuality