Přehled ESF projektů

V současné době je škola zapojena do těchto projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů:

CZ.1.071.4.0021.2389 - Moderní a konkurenceschopná škola

Název projektu: Moderní a konkurenceschopná škola
Zkrácený název projektu: Moderní škola
Název projektu anglicky: Modern and Competitive School
Datum zahájení projektu: 01.06.2011
Datum ukončení projektu: 30.11.2013
Doba trvání projektu: 30 měsíců
Celková výše dotace: 2 564 911 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zkvalitnění a zefektivnění výuky v následujících oblastech:

  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

Přehled vybraných šablon:

Oblast Název šablony Počet šablon Výstupy
II/3 metodiký kurz pro učitele cizích jazyků 4 4 x osvědčení o absolvování
II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí 5 5 x osvědčení o absolvování
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 16 960 digitálních učebních materiálů
IV/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol 1 72 digitálních učebních materiálů
VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti 1 72 digitálních učebních materiálů

Digitální učební materiály si můžete stáhnout zde.

Kontaktní osoba:

RNDr. Antonín Šerý
tel.: 544 120 310
mobil: 725 737 385
email: antonin.sery@zsslapanice.cz

 

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS-VIP III)

Škola se zapojila do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Projekt byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizován MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt skončil 31. 5. 2014.


CZ.1.07/1.2.17/01.0021 - Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt je zaměřen na rozvoj poradenství, speciálně pedagogických a psychologických služeb na základní škole. Realizuje části kurikulární reformy vytvářením a rozšiřováním rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozšířením odborného poradenského pracoviště a zapojením odborných pracovníků do výchovně-vzdělávacího procesu na škole. Zaměřuje se na rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce) zajistí komplexní odbornou pomoc a podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ostatním žákům, rodičům, pedagogům počínaje diagnostikou vzdělávacích potřeb, přes reedukaci, skupinovou i individuální nápravu až po odbornou konzultační a poradenskou činnost.

CZ.1.071.3.4101.0030 - Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy Šlapanice

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů naší školy prostřednictvím vybraných kurzů. Dalším vzděláváním pedagogů pozitivně ovlivníme kvalitu a efektivitu výuky na ZŠ. Konkrétně se jedná o získání a zdokonalení teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblastí:

  • kurikulární reformy
  • výuky cizích jazyků
  • využívání ict ve výuce

CZ.1.07/1.3.00/51.0011 - Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu

Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, která by měla zvýšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Projektu se účastní 15 učitelů a škola získá 15 mobilních dotykových zařízení. Součástí projektu je také podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků a evaluace školy.

Let´s speak together

Od října letošního roku díky projektu Let´s speak together, schváleného MŠMT a garantovaným jazykovou školou Polyglot, jsou na naší škole do výuky cizích jazyků aktivně zapojováni rodilí mluvčí. Pan Terrence Tomlinson pochází z Jihoafrické republiky a má za sebou bohatou pedagogickou zkušenost. Učil v Thajsku, Singapuru a Hong Kongu nejrozmanitější skupiny žáků od předškolního věku až po dospělé. Tyto své zkušenosti plně využívá při práci s našimi žáky. Slečna Nicola Matzigkeit pochází z německého Bielefeldu, který se nachází v Severním Porýní - Vestfálsku. Nyní je studentkou MU v Brně a jejím oborem jsou Evropská studia. Práce s našimi dětmi ji velmi oslovuje a zajímá.

Žáci 5. - 9. ročníků se budou pravidelně jednou týdně ve svých hodinách setkávat s rodilými mluvčími a budou s nimi konverzovat na daná témata. Do výuky se zapojují samozřejmě i vyučující cizích jazyků, kteří jsou připraveni poskytnout žákům případnou nezbytnou pomoc při skupinové práci či jiných formách moderní výuky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali komunikovat sami v běžných situacích, např. požádat o zopakování, když nerozumí, nebo o zpomalení tempa rychlé řeči.

 

CZ.1.07_1.1.00_56.2400 - Čtenářské dílny a zahraniční stáže

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Celková dotace ve výši 989 456 Kč je rozdělena do tří aktivit.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Dotace: 692 150 Kč

Tato aktivita je zaměřena na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Celkem 50 žáků osmých ročníků absolvuje studijně-poznávací zájezd do Velké Británie, kde budou ubytováni v rodinách v přímořském městečku Worthing a absolvují 9 lekcí výuky s rodilými mluvčími. Žáci si zde ověří své dovednosti v anglickém jazyce a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Z fondů EU budou mít žáci hrazené cestovné, ubytování, stravování a kurzovné vč. poplatku za učební materiály.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Dotace: 170 268 Kč

V rámci této aktity dojde k zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Budou vytvořeny tematické plány Čtenářských dílen pro vybrané ročníky na celý školní rok, které budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Součástí aktivity je také nákup knih a elektronických čteček knih.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Dotace: 127 038 Kč

Dva učitelé absolvují desetidenní intenzivní kurz v zahraničí, zaměřený na zlepšování jazykových kompetencí a na "Teacher Training" (speciální přípravu pro učitele cizích jazyků).

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000450 - Projekt zaměstnanost - Škola rodičům otevřená

Projekt je zaměřen na řešení problému obtížného sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí 1. st. ZŠ Šlapanice. V projektu budou provozovány 3 skupiny dětských klubů pro žáky 3. a 4. ročníků, 4 dětské kluby rozšíří provoz družiny pro žáky 1. a 2. ročníků, proběhne 10 týdnů příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin pro min. 120 žáků a doprovázeno na kroužky bude 56 dětí. Celkem bude podpořeno minimálně 150 rodičů. Projekt je podpořen obsáhlým průzkumem zájmu mezi rodiči.

Celkové způsobilé náklady 4 789 157,50 Kč.

Podrobné informace o projektu najdete ZDE.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004247 - ZŠ Šlapanice - Šablony II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči
dětí a žáků.

Realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

Dotace:

1. Personální podpora (IP 1, SC 2

Školní speciální pedagog - 672 840 Kč
Školní psycholog - 672 840 Kč

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (IP 1, SC 2 a IP 3, SC 1)

DVPP - 32 hodin - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring - 135 040 Kč
DVPP - 32 hodin - Inkluze - 202 560 Kč
DVPP - 56 hodin - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring - 47 264 Kč
Tandemová výuka na ZŠ - 15 560 Kč

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (IP 1, SC 2)

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - 17 277 Kč
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 25 569 Kč
Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 25 569 Kč

Celkové způsobilé náklady: 1 814 519 Kč

 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

ZŠ Šlapanice se zapojila do projektu MU Brno "Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", který je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Více informací zde.

Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2017-1-CZ01-KA101-034802

Název projektu: Jsme na jedné lodi - máme společný jazyk
Název projektu anglicky: We share one board and one language
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Celková výše dotace: 18 263 €

Hlavním cílem projektu je získat odborně vzdělané pedagogy, jejichž dovedností napomůžou zlepšit jazykovou úroveň žáků. Jedním z dalších cílů projektu je vytvořit ze základní školy místo, kde si budou pedagogové vzájemně předávat nové poznatky a informace, které na vzdělávacích aktivitách získají.

Cílem projektu je také umožnit pedagogům jazyků možnost rozvoje jazykových dovedností v prostředí, ve kterém se normálně nepohybují. Absolvování dvoutýdenních a týdenních kurzů v různých evropských destinacích umožní učitelům efektivní možnost prohloubení znalostí a bude to podnětným prostředí pro konverzaci v cizím jazyce. Dalším z cílů je získat nové dovednosti a znalosti se zaváděním ICT do výuky a využívat moderní technologie při prezentaci školy či práce žáků nebo navazování kontaktů s jinými školami a zapojování se do společných projektů.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 - PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Naši žáci navštěvují během školního roku odborné učebny mechatroniky a audio techniky, které jsou k dispozici na Střední škole technické a ekonomické v Brně, Olomoucká 61. Také se účastní odborných dílen na škole. Více zde - https://www.sstebrno.cz/o-skole/projekty/projekt-polygram/

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (6.2.2013)

Odebírat novinky