Informace pro strávníky

Naše školní jídelna je zapojena v projektu Zdravá školní jídelna. Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Více informací o projektu

Ceny obědů a svačin ve školní jídelně Šlapanice platné od 1. 9. 2021

žáci 7 - 10 let 29,- Kč
žáci 11 - 14 let 31,- Kč
žáci 15 a více let 33,- Kč
cizí strávníci 89,- Kč
svačiny pro žáky ZŠ
15,- Kč
Smluvená dietní strava
žáci 7 - 10 let
34,- Kč
žáci 11 - 14 let 37,- Kč
žáci 15 a více let 40,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk.rok. trvá od 1.9.-31.8.).

Svačiny se vydávají ve spodní jídelně v době od 9.40 do 10.00 hodin.
Za nevyzvednutou svačinu se náhrada neposkytuje

Možnosti platby

1. Poštovní poukázkou, bezhotovostním příkazem

Složenku dostanou žáci do třídy vždy kolem 13. dne v měsíci. Složenku a příkaz je nutno dát proplatit tak, aby platba byla připsána na účet školní jídelny nejpozději do 28. dne měsíce na následující měsíc. To znamená, že platbu je třeba provést okolo 20. dne v měsíci (výpis z pošty do školní jídelny cca týden).

2. Trvalým příkazem

Na účet číslo: 2028485379/0800 KS 0308

žáci 7 - 10 let 609,- Kč
žáci 11 - 14 let 651,- Kč
žáci 15 a více let 693,- Kč
cizí strávníci 1 958,- Kč
svačiny 315,- Kč
Smluvená dietní strava
žáci 7 - 10 let
714,- Kč
žáci 11 - 14 let 777,- Kč
žáci 15 a více let 840,- Kč

Datum splatnosti je vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, vyúčtování 1x ročně. Upozorňujeme na včasnou změnu trvalých příkazů tak, aby první nová záloha přišla na účet ŠJ do 20.8., poslední záloha do 20.5.

3. Jednorázově

Ve školní jídelně lze domluvit jednorázovou platbu na půl roku nebo celý školní rok.

Důležitá upozornění

 • Školní jídelna má jiné číslo účtu a jiné variabilní symboly než škola. Prosíme nezaměňovat!

 • Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd je přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny.

Odhlášování obědů

Na druhý den lze oběd odhlásit telefonicky (tel. 544 120 314, 544 120 315, 724 996 201), přes internet, na terminálu, e-mailem (miroslava.sedlackova@zsslapanice.cz) nebo ústně v kanceláři ŠJ nejpozději do 12.00 hod.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. 7-10 let 64,00 Kč, 11-14 let 66,00 Kč, 15 a více let 68,00 Kč) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv."propadne".

Upozorňujeme, že výdej obědů do jídlonosičů musí z důvodů hygieny vzhledem k aktuální situaci a opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 probíhat v odděleném čase od výdeje obědů v jídelně. Proto žádáme všechny, kteří si z důvodu nemoci nebo lékaře budou vyzvedávat oběd do jídlonosiče (týká se to pouze prvního dne nemoci, v další dny již není nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu o oběd bude již účtována plná cena stravy v příslušné kategorii), aby respektovali čas výdeje zadním vchodem do jídelny v čase 11.00 až 11.30 hod. nebo v čase 13.45 až 14.00 hod. V jiný čas nebudou obědy do jídlonosičů vydávány! Jídlonosič musí být vydezinfikovaný a čistý, tak aby nedošlo k zanesení nákazy na jídelnu.

Jak zacházet s čipem

 • Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
 • Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
 • Čip slouží i k výdeji svačin.
 • V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
 • Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
 • Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
 • Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový (necháváme 5 dní na najití).
 • Pokud je čip poškozený (okousaný, poškrábaný, pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
 • Když strávní k čip výjimečně zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
 • Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
 • Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Objednávání obědů a svačin

Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel

 • oběd č.1 - automaticky přihlášen po uhrazení platby
 • oběd č.2 - lze objednat nejpozději do 12 hodin 2 dny předem (nepočítá se sobota, neděle a svátky) - vzhledem k tomu, že varna naší školní jídelny má s narůstajícím zájmem o stravování v naší škole již malou prostorovou kapacitu pro výrobu dvou hlavních jídel, byli jsme nuceni přistoupit k omezení počtu objednávek na jídlo č. 2 a to na max. počet 300. V případě, že bude již limit vyčerpán, zobrazí se Vám tato informace při výběru jídla.

1. Výběr s pomocí čipu na terminálu ve školní jídelně

V jídelně u objednávkového terminálu (OT):

 1. zvolte týden
 2. přiložte čip k OT
 3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
 4. přiložte čip k OT - bez přiložení se volby neuloží

2. Výběr přes internet

Kliknutím na odkaz Výběr jídla v záhlaví školních stránek nebo zadáním adresy http://obedy.zsslapanice.cz do prohlížeče. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdrží ve ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (paní Sedláčková).

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

Související dokumenty

Provozní řád

Směrnice pro stravování cizích strávníků

Přihláška ke stravování

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (27.4.2009)

Aktuality

Odebírat novinky