Individuální vzdělávací PLÁN/ROZVRH

Individuální vzdělávací PLÁN

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností. (§18 Školského zákona)

Žádost o vzdělávání podle indiduálního vzdělávacíhgo PLÁNU

Individuální vzdělávací ROZVRH

1. Ředitel školy může na základě žádosti žákovi se sportovní, kulturní či jinou společenskou aktivitou, příp. s dlouhodobě zhoršeným zdravotním stavem povolit Individuální výukový rozvrh (IVR).

2. Žádost o IVR podávají rodiče žáka řediteli školy písemnou formou.

3. Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, třídu, datum narození, místo trvalého bydliště,

b) období ročníku/pololetí, na které je žádost podávána,

c) důvody pro udělení IVR

d) přílohy žádosti: potvrzení sportovního klubu, rozpis tréninků a utkání pro sportovce nebo doporučení lékaře u zdravotních problémů,

4. Podmínky pro povolení IVR:

a) žádost o IVR obsahuje všechny náležitosti,

b) žák neměl v uplynulém školním roce neomluvenou absenci, sníženou známku z chování a nebylo mu uděleno v předcházejícím klasifikačním období závažnější kázeňské opatření než důtka třídního učitele.

Obecné zásady

1. Pokud žák nedodržuje zásady IVR, a tím neplní své studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení školního řádu, individuální rozvrh mu bude ředitelem školy odebrán. Vzdělávání žáka podle IVR také zaniká, pominou-li důvody, pro které byl udělen.

2. Individuální výukový rozvrh může být zrušen na základě žádosti zákonného zástupce žáka adresované řediteli školy.

3. Žák je při individuálním výukovém rozvrhu plně uvolňován z výuky dle plánu předmětů, další případné absence budou omlouvány dle školního řádu.

4. IVR povoluje ředitel školy zpravidla na období jednoho školního roku.

5. Na udělení souhlasu žádosti o IVR není právní nárok.

Povinnosti žáka

1. Žák je povinen jednou měsíčně kontaktovat všechny vyučující (dle studijního plánu předmětů) a domluvit se s nimi na termínu zkoušení, pokud klasifikace nebyla provedena v dalších hodinách, na kterých je žák přítomen. Formu a obsah zkoušení určuje vždy vyučující. Po dohodě žáka s vyučujícím, lze stanovit rámcové termíny zkoušení i na delší období dopředu.

2. Žák je povinen pravidelně si doplňovat zameškané učivo v rozsahu jeho spolužáků.

3. Žák je povinen v prvním čtvrtletí (do 15. 11.), v pololetí (do 20. 1.), ve třetím čtvrtletí (do 15. 4.) a na konci školního roku (do 20. 6.) kontaktovat všechny vyučující (dle studijního plánu předmětů) a nechat si podpisem potvrdit protokol plnění studijních povinností stvrzující řádnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím a řádné plnění jeho studijních povinností (doplňování probraného učiva, klasifikace). Vyplněný protokol odevzdá zástupci ředitele ke kontrole vždy po uzavření klasifikace za dané pololetí. Pokud tak neučiní, či vyučující uzná, že žák neplní své studijní povinnosti, individuální výukový rozvrh mu bude odebrán. Případné výjimky se řeší podáním žádosti k řediteli školy.

4. Žák je vzhledem k nízkému počtu hodin, ze kterých je uvolněn, povinen uzavřít svou klasifikaci za první i za druhé pololetí v běžných termínech jako žáci z kmenové třídy.

5. Žák, jemuž byl individuální výukový rozvrh udělen, je povinen získat za pololetí ve vyučovaných předmětech minimálně takový počet známek, který určuje Klasifikační řád školy. V případě požadavku vyučujícího (po předchozím projednání se žákem a třídním učitelem), lze stanovit i více známek za klasifikační období. Stanovení počtu známek za pololetí (případně čtvrtletí) je nutné řešit s vyučujícími hned po udělení individuálního výukového rozvrhu.

6. Pokud žák nedodržuje zásady individuálního výukového rozvrhu, a tím neplní své studijní povinnosti, individuální rozvrh mu bude ředitelem školy odebrán.

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího ROZVRHU

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (15.09.2016)

Aktuality