Distanční výuka - informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě současné situace ovlivněné celosvětovou pandemií bude zřejmě častěji docházet k přechodu žáků, tříd, ročníků či celé školy na distanční vzdělávání. Tato forma výuky má svá pravidla a na naší škole má nastavené parametry, které vycházejí z doporučení MŠMT a pedagogických odborníků. Dále jsme tato pravidla přizpůsobili možnostem naší školy a zpětné vazbě pedagogů a žáků naší školy.

Považujeme za důležité zdůraznit, že i distanční výuka je povinná.

Omlouvání absence

 • zákonný zástupce musí od 18. 11. 2020 na povinné on-line hodiny zapsat do Edookitu omluvenku/dát předem avízo o absenci svého dítěte; nestačí, když se omluví z on-line výuky dítě učiteli samo (on-line hodiny jsou vyznačeny v rozvrhu žáka v Edookitu nejpozději během pátku na celý následující týden)
 • bude-li dítě chybět na nepovinné on-line hodině (typ hodiny mají žáci vždy upřesněn od svého vyučujícího), zůstává v evidenci docházky JPD (jiné plnění docházky), a to i v případě, že je v Edookitu uvedena např. omluvenka/avízo o absenci na celý den
 • pro omlouvání absence platí stejná pravidla jako při běžné docházce; případná neomluvená absence bude řešena se školním poradenským pracovištěm
 • v případě nemoci žáka je vhodné, když vyučující budou mít avízo o případné nemoci žáka nejen v souvislosti s on-line výukou, ale i pro zohlednění „neplnění" nebo odložení zadaných úkolů

V případě problémů či nejasností je třeba využít nabízených konzultací od vyučujících (zprávou v Edookitu, mailem, telefonicky, při videokonferenci, ...) nebo kontaktujte třídního učitele, vyučujícího daného předmětu, vedení školy - společně to zvládneme!

Distanční výuka má mnoho forem a neznamená automaticky jen výuku on-line.

Pedagogové zadávají práci žákům průběžně, pravidelně a dle nastavených pravidel prostřednictvím Edookitu do sekce Domácí úkoly. Je důležité, aby se žáci denně přihlašovali pod svým účtem na Edookit a měli tak přehled o zadávaných úkolech a termínech pro jejich splnění. Pro samotnou on-line výuku pak naše škola využívá komplexní výukový systém Microsoft Teams.

Rozložení synchronní on-line výuky se řídí pevným rozvrhem. Při volbě individuálních on-line konzultací pro žáky vycházejí učitelé z pevně daných rozvrhů, aby pokud možno bylo zachováno přiměřené rozložení on-line hodin během týdne.

Hodnocení při distanční výuce na ZŠ Šlapanice

 • při klasifikovaných úkolech vč. kvízů/písemek
  použití škály 1 (výborně), 2 (chvalitebně), 3 (dobře), N (= nehodnoceno/nesplněno)
  v komentáři u N může být uvedeno upřesnění (např. 3 body z 10 b, je třeba ještě procvičit...), které by mělo žáka motivovat ke zlepšení výkonu
 • při kontrole úkolů (zpětná vazba)
  formativně, např. komentář „splnil, splnil částečně, splnil po termínu, nesplnil"
 • zohlednění aktivity na povinných on-line hodinách

V případě, že žák nebude mít ke konci pololetí dostatek podkladů pro klasifikaci (např. pro opakované hodnocení N), bude muset absolvovat dodatečné přezkoušení z daného předmětu - buď po návratu do školy, nebo na konci pololetí formou komisionální zkoušky.

Preferovaným způsobem hodnocení při zpětné vazbě je kritérium SPLNIL/NESPLNIL vůči zadanému vzdělávacímu cíli/úkolu.

NEHODNOCEN/NESPLNIL znamená užší kontakt žáka s vyučujícím a snahu nalézt společně cestu ke změně hodnocení. Protože je distanční výuka povinná, může vést toto hodnocení i k hodnocení „nehodnocen" na vysvědčení. Pedagog v případě distanční výuky nemá dostatek objektivních podkladů pro konkrétní hodnocení žákovy práce.

Učitelům se nedoporučuje testovat na dálku standardními písemnými testy a přenášet do on-line prostředí klasické ústní zkoušení. V distanční výuce se jedná o neefektivní hodnotící metody. Současně se nelze vyhnout tomu, že žáci testy vypracují za pomoci rodičů či sourozenců. Takovou aktivitu standardně oceňujeme, protože cílem je se tématu věnovat, a to i s pomocí ostatních. Výsledek ale nemá vypovídající hodnotu a snadno může vést učitele k domněnce, že žáci již látku ovládají.

Není rolí rodičů dětem vysvětlovat učivo a opravovat úkoly. Učitelé od rodičů chtějí především zpětnou vazbu, jak vnímají postoj dětí k vlastnímu vzdělávání, zda jsou děti motivované, zažívají úspěch, zda nejsou přehlcené, zbývá jim čas na zájmové aktivity a odpočinek a zda je komunikace ze strany školy dostatečná a srozumitelná.

Důležité je mít každodenní kontakt a jasně stanovené vzdělávací priority.

Učitelé pravidelně žáky povzbuzují a prostřednictvím především formativní zpětné vazby posilují jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Učitelé monitorují zapojování jednotlivých účastníků a poskytují jim individuální konzultace a studijní podporu. Konzultace pedagogové nabízí v takové formě, aby byly dostupné všem bez rozdílu a aby měly patřičný efekt - může se jednat o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

Cílem distančního vzdělávaní na naší škole je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, tak učitel aktivně kontaktuje rodiče všemi dostupnými způsoby (telefonicky, SMS, prostřednictvím chatovací aplikace, prostřednictvím spolužáků atd.), aby zjistil důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohl překážky odstranit.

V prostoru recepce bazénu mají žáci možnost po předchozí domluvě s vyučujícím si vyzvednout učební materiály, příp. odevzdat vypracované úkoly.

Vzhledem k objemu času, který věnují učitelé on-line výuce a konzultacím se svými žáky, je výuka velmi časově náročná. Učitelům je proto doporučeno věnovat velkou pozornost sebeorganizaci, nastavení pracovního dne a psychohygieně.

Velmi náročné je hledání rovnováhy, co se týče množství zadávané práce a její skladby. Učitelé intenzivně komunikují s žáky, rodiči i mezi sebou, aby objem zadané práce nebyl ani zahlcující, ani nedostatečný, aby zahrnoval samostatnou tvořivou práci i řízené procvičování.

Distanční výuka - vysvětlení pojmů

On-line

 • Synchronní
 • Asynchronní

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu. Trvá-li synchronní on-line výuka delší časový úsek, v závislosti na věku účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví žáka (dlouhodobá práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu či aby byla pouhým on-line přenosem "frontálního vyučování". Při stanovování rozsahu výuky na dálku je třeba respektovat volný čas a jiné aktivity žáků.

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale také např. na týden dopředu. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby byl učitel k dispozici pro konzultace a individuální studijní podporu.

Off-line

Jedná se o takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a žák k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí - kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka či na rozvoj kompetencí.

Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy (on-line a off-line) vhodně kombinovány.

Naše škola dle doporučení MŠMT využívá všechny tyto formy výuky a snaží se je dle možností jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů vhodně zakomponovat do celku distančního vzdělávání.

Distanční výuka na prvním stupni a v přípravné třídě

S menším věkem žáka rostou z logických důvodů nároky na spolupráci a komunikaci při výuce. Žáci ještě nemají takové kompetence a dovednosti, aby sami zvládli např. přihlášení do systému a přečtení pokynů pro distanční výuku a neobejdou se tak bez přímé pomoci rodičů. Zcela specifické je vzdělávání distančním způsobem v 1. a 2. ročníku. Zde pedagogové velmi pečlivě vybírají témata vhodná pro vzdělávání na dálku a přizpůsobují tematické plány aktuálním okolnostem a možnostem rodin. Synchronní výuka by měla být hojně obohacována popsanými prvky off-line výuky, zejména praktickými činnostmi. U nás ve škole volíme u nižších ročníků obsah off-line výuky tak, aby se pro rozvoj kompetencí žáků co nejlépe využívaly běžné situace v rodině, např. při společných hrách, vaření, vycházce, sportu, úklidu, péči o sourozence apod. Všechny tyto činnosti nabízí mnoho možností pro poznávání a procvičování vzdělávacího obsahu. Škola poskytuje rodičům náměty na vzdělávací využití těchto situací.

Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu denně.

Distanční výuka na druhém stupni

Vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni ZŠ probíhá převážně on-line a kombinuje synchronní a asynchronní metody. Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání očekáváme a podporujeme. Zařazujeme více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využíváme různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line „přednášky".

Synchronní výuka na 2. st. by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny denně.

Priority školy pro distanční výuku

 • zachování pravidelné komunikace se všemi žáky všemi dostupnými formami
 • výběr učiva, které je vhodné pro distanční výuku
 • srozumitelná organizace práce učitelů i žáků (komunikace, zadávání a odevzdání práce, jasný časový rozvrh)
 • týdenní zadávání práce, nabídka kontaktu a pomoci v určené hodiny během dne
 • pravidelná a otevřená komunikace s rodiči

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (16.11.2020)

Aktuality

Odebírat novinky