Kapacita Základní školy Šlapanice

(informace pro rodiče podávající žádost o přestup svého dítěte na naši školu)

Základní škola Šlapanice disponuje v současné době maximální kapacitou 800 žáků. Vzhledem k tomu, že počet žáků vč. žadatelů o přestup dosáhl v minulém týdnu maximální rejstříkové kapacity školy, je ředitel školy nucen tuto situaci řešit.

Blížící se hranice kapacity naší školy jsme si byli vědomi. Bohužel do doby než rodiče předají škole žádost o přestup nelze odhadnout, kolik žáků skutečně zvolí naši školu pro nový školní rok jako kmenovou.

Důvodů pro zvažování změny školy je celá řada:

  • změna bydliště;
  • výhodnější dopravní spojení;
  • přijetí na víceleté gymnázium;
  • osobní zkušenost s jinou ZŠ;
  • volba jiné ZŠ se zaměřením (např. sport, jazyky, matematika).

Škola se pokouší na tuto situaci reagovat tím, že společně se zřizovatelem, tedy městem Šlapanice podá mimořádně žádost o navýšení kapacity školy pro příští školní rok. Obvykle toto řízení trvá přibližně jeden rok. Avšak po komunikaci této mimořádné situace s krajským úřadem Jihomoravského kraje a Ministerstvem školství je reálné, že by naší žádosti mohlo být vyhověno v mimořádném řízení. Důležité však také bude vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, stavebního úřadu a zároveň zajištění personálních a materiálních podmínek. Předpokládáme, že během letních prázdnin by mohly být všechny „čekající" žádosti o přestup kladně vyřízeny. Toto přerušení se týká žádostí, které jsou nyní nad hranicí 800 žáků. Žádosti byly vyřizovány dle data doručení škole - jediným kritériem je aktuálně kapacitní hledisko a místo trvalého bydliště.

V souvislosti s přijímáním žáka na základní školu je často nesprávně odkazováno na tzv. spádovost ke šlapanické ZŠ. Pro upřesnění tedy vysvětlení některých pojmů:

  • spádová škola je základní škola zřízená obcí či svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě/žák trvalý pobyt;
  • školský obvod je území obce, části obce, nebo více obcí, které vymezuje obec v obecně závazné vyhlášce; v praxi se rovněž označuje jako spádová oblast;
  • vymezení školského obvodu stejně jako zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky všem dětem s trvalým pobytem ve školském obvodě je kompetencí, kterou školský zákon svěřuje primárně obci.

Pokud tedy rodič/zákonný zástupce již podal žádost o přestup, řízení bude přerušeno do doby, kdy budeme vědět, zda byla naše žádost kladně vyřízena. Plně chápeme obavy rodičů, že oproti dosavadním zvyklostem nemůže dát v současné době naše škola žákům z okolních obcí jistotu školní docházky pro příští školní rok. Budeme se snažit rodičům vycházet vstříc, a pokud nám sdělí, že se jim podařilo umístit své dítě na jinou základní školu v okolí, správní řízení na naší škole řízení bezodkladně ukončíme.

Děkujeme za pochopení.

Ve Šlapanicích dne 29. 5. 2017

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel ZŠ Šlapanice

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (29.5.2017)

Odebírat novinky